Úplata za předškolní vzdělávání

Stanovení výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy dle zákona č.561/2004Sb., (školský zákon), který nabyl platnosti dne 1. 1. 2005, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce (Vyhláška č. 43/2006 Sb., § 6 odst. 6). Výše úplaty je stejná pro všechny děti, a sice 250 Kč měsíčně. Úplata za předškolní vzdělávání je hrazena na účet školy č. 162715279/0600, variabilní symbol 002, specifický symbol – číslo měsíce za který se platí.
  2. Vzdělávání v posledním ročníku i při odložené školní docházce se poskytuje bezúplatně.
  3. Osvobozen od platby bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy předložením originálu písemného rozhodnutí úřadu státní sociální podpory před termínem, na který žádá o osvobození (vyhláška č. 43/2006 Sb., § 6 odst. 5).
  4. V případě přerušení provozu mateřské školy (v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících) se úplata poměrně sníží. (Vyhl. č. 43/2006 Sb., § 6 odst. 4,,čl. II. Odst 2)