Charakteristika školní družiny

Školní družina má jedno oddělení a je součástí základní školy. Slouží odpočinkové, zájmové a sportovní činnosti dětí. Pro svou činnost využívá vlastní prostory – dvě místnosti (pracovní s knihovnou, hrací s kobercem) – a venkovní prostory – hřiště a přírodu.

Školní družina je určena především žáků nejnižších ročníků základní školy. Kritéria přijetí do ŠD viz. Vnitřní řád školní družiny.

Školní družinu navštěvují žáci, kteří předloží vyplněno přihlášku do školní družiny. Všichni přítomní žáci jsou povinni se řídit řádem školní družiny. Žáky ze školní družiny omlouvají zákonní zástupci písemně nebo telefonicky předem nebo v den nepřítomnosti. Stejným způsobem zákonní zástupci žádají rovněž o předčasný odchod ze školní družiny.

Družina je dobře vybavena společenskými hrami, stavebnicemi, hračkami pro

chlapce a děvčata, pro svou potřebu má dostatek pomůcek pro výtvarnou i

rukodělnou činnost dětí.