Informace o stravování

Změna výše stravného od 1.2.2023

Vzhledem k rostoucím cenám potravin a požadavkům na zachování kvality surovin, jsme nuceni od 1.2.2023 zvýšit cenu stravného. V souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování dochází od 1.2.2023 k navýšení ceny stravného takto:

Výše stravného

1. 3-6 let ranní svačina 13,- Kč
oběd 24,- Kč
svačina 11,- Kč
2. 7-10 let ranní svačina 13,- Kč
oběd 28,- Kč
odp- svačina 11,- Kč
3. 11-14 let oběd 32,- Kč
4. 15+ let oběd 38,- Kč

Do kalkulace jsou zahrnuty i ceny pitného režimu.

Vnitřní řád školní jídelny (dále ŠJ) je vydáván v souladu ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování, vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Dle vyhlášky se strávníci nově zařazují do věkových skupin (dříve podle tříd).

K poskytování stravy je nutná přihláška. Strávník má nárok na oběd pouze tehdy, pokud je řádně přihlášen a má zaplacené stravné.

  • skupina strávníků 3 – 6 let
  • skupina strávníků 7 – 10 let
  • skupina strávníků 11 – 14 let
  • skupina strávníků 15 a více let, dospělí

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4, pokud je dítěti 7 let např. v květnu daného školního roku,platí už od září jako 7- leté.

Upozornění

Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují vždy v provozovnách školního stravování. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole, který se považuje za pobyt ve škole. Tato strava je určena bez jakékoliv úpravy k okamžité konzumaci. Ostatní dny nelze jídlo odebrat.

Výdej stravy do jídlonosičů v MŠ 11:00 – 11:30 hod., ZŠ 11:30 – 11.45, 12:25-13:00 hod.

Odhlášky a přihlášky – den předem do 13 hodin, tel. 327 398 235, 724 774 984, 732 240 445

Placení stravného do 15. v každém měsíci. Pakliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (školský zákon 561/2004,§ 35) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady, může ředitelka ZŠ a MŠ rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Tato informace nabývá účinnosti od 1.9.2019