Historie Školy

Kdy byla první škola ve Žlebech založena, není známo. Má se za to, že listiny o působení školy v obci byly při požáru nedbalostí nebo nešťastnou náhodou spáleny.

Dá se předpokládat, že již roku 1337 vyučovali mniši zdejšího kláštera, založeného pány z Wartenberka. První písemná zmínka o učiteli je z roku 1648, kdy ve Žlebech působil Samuel Boem Králohrádecký. Byl-li v obci učitel, byla tu i budova školy. Podle pamětníků byla tato škola dvoutřídní a nacházela se blízko fary.

Roku 1824 byla škola přemístěna do panského domu číslo 12. Tento dům tvořil městskou bránu a kromě školy v něm byla obecní síň. Dům byl však zbourán a tehdejší patron žlebské školy kníže Auersperg rozhodl o jejím přemístění do budovy číslo 67. Zde byl hostinec, berní úřad, škola a byty pro učitele.

Protože rostl počet obyvatel obce a žáků stále přibývalo, byla škola rozšířena roku 1877 na trojtřídní. Začalo se uvažovat o nové škole, ale ještě v roce 1880 a 1890 přibylo po jedné třídě na pětitřídní školu. Do školy bylo zapsáno ve školním roce 1889-1890 celkem 442 žáků, což bylo do té doby nejvíce. Tento počet byl největším až do školního roku není 1917-1918, kdy se uvádí počet 448 žáků.

Za první světové války sloužila škola dočasně jako sklad chleba a noclehárna pro vojáky. V té době děti do školy nedocházely pravidelně: chudoba, pomoc v hospodářství a řada jiných povinností.

Po válce začala opět škola fungovat a v roce 1922 přibyla šestá třída. Konečně v roce 1926 začala obec se stavbou nové školy. Základem byla budova nemocnice (špitálu), kterou F.J.Auersperg daroval obci, stavební dokumentaci zpracoval pražský architekt Ing. Cuc roku 1928 a Zemská školní rada dala v roce 1930 povolení ke zřízení občanské školy. Stavbu prováděla čáslavská firma Ing. Chramosty a do konce roku 1930 byla stavba již zastřešena. Slavnostně byla škola otevřena 1. září 1931.

O fungování školy od roku 1934 do roku 1956, počtech žáků a osudech učitelů za druhé světové války nejsou zachovány písemné doklady.

Až roku 1956 začal tehdejší ředitel školy Karel Kroužil jako obecní kronikář věnovat prostor i událostem kolem školy.

Závěrem několik čísel. Za doloženou historii školy se vystřídalo 30 řídících učitelů a ředitelů, někteří stáli v čele školy opakovaně. Největší počet zapsaných žáků měla škola v roce 1918, kdy se uvádí 448 dětí. Další vysoké počty žáků v roce 1890 celkem 442, 1889 o deset méně 432 a v roce 1919 měla škola 429 zapsaných žáků. V tomto století nepřesáhl počet zapsaných žáků číslo 150.

Podle brožury vytvořené k 60. výročí školy ve Žlebech, vydané v září 1991 a zpracované paní Miroslavou Vašíčkovou a panem Karlem Kropáčkem, vybrala a upravila Iva Burešová.