Projekty

Zateplení budovy mateřské školy, č. p. 429, Žleby

Projekt, realizovaný v roce 2010, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního prostředí.

Projekt spočíval v zateplení obvodového zdiva, výměně výplní a zateplení střechy. Celkové uznatelné náklady na akci činily 2.878.635,- Kč, z toho byl příspěvek EU 2.446.840,- Kč (85%), příspěvek SFZP ČR 143.932,- Kč (5%) a příspěvek obce Žleby 287.863,- Kč (10%).

Účast v programu EU – peníze školám

Od září 2010 do února 2013 se naše škola účastnila dotačního programu EU – peníze školám. Jednalo se o dotaci Evropské unie pro oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1. Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Částka připadající na naši školu byla vypočítána podle daného vzorce 300 000 Kč + počet žáků x 4300 Kč a její výše byla 720 649 Kč.

Z nabízených témat jsme vybrali především INOVACI, kterou jsme využili k vybudování nové počítačové pracovny a k nákupu první interaktivní tabule. Dále byla využita INDIVIDUALIZACE VÝUKY (rozdělení žáků na skupiny) a VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a v jazykové oblasti. Zapojení učitelé museli během dotačního období vytvořit předepsaný počet VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ, což bylo podmínkou čerpání těchto peněz. Materiály vytvářelo 6 pedagogů v oblastech ICT (informační a komunikační technologie), JAZ (jazyková a komunikační výchova) a PRIR (přírodní vědy).

V oblasti ICT byly vytvořeny tři sady DUM (digitálních učebních materiálů) po 20 kusech v každé sadě (celkem 60 kusů). 1. sada 1-20 spadala do oblasti RVP ZV Člověk a příroda, okruh Fyzika, tematická oblast Svět kolem nás ve fyzikálních veličinách, 66 stran materiálů. 2. sada 21 – 40 spadala do oblasti RVP ZV Matematika a její aplikace, okruh Číslo a proměnná, tem. oblast Počítání v oboru reálných čísel, 40 stran materiálů. 3. sada 41 – 60 patřila do oblasti RVP ZV Matematika a její aplikace, okruh Geometrie v rovině a prostoru, tem. oblast Rovina a její části, počet stran 40. Autorem všech DUM je Ing. Iva Burešová.

Jazykových materiálů byly vytvořeny 4 sady, v každé sadě 36 materiálů, autoři se podíleli dva (Mgr. Marcela Palošová, Mgr. Irena Marousková); přírodovědných materiálů bylo vytvořeno 6 sad, v každé 36 materiálů a podíleli se 3 autoři (Helena Arientová, Mgr. Soňa Pavlasová, Mgr. Miroslava Prchalová).

Modernizace základní školy ve Žlebech

Zažádáno prostřednictvím zřizovatele o dotaci v projektu „Modernizace Základní školy Žleby, Regionální operační program NUTS II, Střední Čechy, výzva č. 60, oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova – oblast vzdělávání – týkala se rekonstrukce sociálních zařízení , rekonstrukce osvětlení v učebnách, vybavení novým nábytkem a tabulemi v několika třídách, pořízení další interaktivní tabule a zřízení další interaktivní učebny, výměny 8 ks PC v technické učebně. Celková investice dosáhla cca 2,4 mil. Kč a byla v 85% hrazena z uvedené dotace (Stavební část f. TES Čáslav 1,85 mil. Kč; dodávka počítačů a interaktivní tabule – f. Kenast Pečky 322 000 Kč ; dodávka nábytku a tabulí- f. AZ Redline Stříbrná Skalice 200 000 Kč.)

Realizace proběhla v období červenec – srpen 2012

Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Žleby

V květnu 2017 jsme zahájili projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy: 02_16_022 Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

Předpokládané datum zahájení je 1. 5. 2017, předpokládané datum ukončení je 30. 4. 2019, předpokládaná doba trvání (v měsících) je 24.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

V praxi to znamená, že projekt bude naplňován prostřednictvím personální šablony Školní asistent (pro MŠ i ZŠ), dále tematickými setkáváními se zákonnými zástupci v MŠ a kurzem pro pedagogického pracovníka MŠ v délce 24 hodin na téma „práce s dvouletými dětmi“.

Podpora je celkem ve výši 610 014,00 Kč.