Školní družina

Hlavní úkoly

Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci dětí. Realizuje výchovně – vzdělávací činnost
zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům volbu mezi
různými činnostmi ŠD.

Školní družina koordinuje svou činnost se školou, vychovatelka spolupracuje se třídními učiteli. Děti
jsou vedeny k dodržování vnitřního řádu ŠD, k slušnému chování, k vytváření estetického prostředí,
ke snižování agresivity.

Využívat zařízení školy – tělocvičny, podle možností modernizovat vybavení oddělení, dbát o
bezpečnost dětí.

Výchovně vzdělávací práce ve ŠD

  • vést řádně dokumentaci – třídní knihu, zápisní lístky, úrazy, placení ŠD, spolupráce s rodiči
  • podporovat aktivitu dětí, individuální schopnosti a dovednosti
  • přinášet do činnosti nové náměty a nápady
  • vyvozovat důsledky z pravidelného porušování kázně a řádu ŠD
  • dodržovat bezpečnostní pravidla

Tématický plán
Dle aktuálního měsíce viz. dokumenty

Provozní doba

Den Ranní ŠD Odpolední ŠD
Pondělí – Pátek 6.00 – 7.30 11.30 – 16.00