Přijímací řízení na střední školy školní rok 2020/2021

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře a termíny talentových zkoušek stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

První kolo přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021

– přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2020, uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory

– přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2021, uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory

– školy nebo obory vzdělávání se na obou dvou přihláškách uvádí ve stejném pořadí

– přihlášky je možno si stáhnout z webových stránek MŠMT nebo stránek příslušné SŠ

– termín přijímacích talentových zkoušek na obory s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2021

– termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělávání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech od 22. do 30. dubna 2021

– přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělávání bez talentové zkoušky se konají v řádném termínu v pracovních dnech:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý 13. dubna 2021

Náhradní termíny:

1. termín: středa 12. května 2021

2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Pozvánka ke zkoušce bude uchazeči zaslána ředitelem SŠ nejpozději 14 dnů před termínem konání zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a formou písemného testu z oboru Matematika a její aplikace

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

– ředitel(ka) SŠ ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a oznámí výsledky přijímacího řízení

– rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

– zveřejnění seznamu musí být na veřejně přístupném místě v SŠ a způsobem umožňujícím dálkový přístup

– seznam obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku

– nepřijatým žákům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí o nepřijetí písemně

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek obdrží každý žák do 15. 3. 2021 od svého třídního učitele proti podpisu.

Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Uchazeč může také vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou, pokud byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový lístek za těchto podmínek:

– žádost zákonného zástupce žáka o vydání náhradního zápisového lístku

– čestné prohlášení zákonného zástupce žáka, že původní zápisový lístek neuplatnil a neuplatní na jiné SŠ

– toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák

– zápisový lístek je označen nápisem NÁHRADNÍ

Důležité upozornění:

Na základě stanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.